Spis treści:
 1. Lista Glińskich – objaśnienie
 2. Lista Glińskich – pomoc techniczna
 3. Ustalenie pokrewieństwa dwóch dowolnie wybranych osób z rodu Glińskich
 4. Źródła metrykalne
 5. Literatura

1. Lista Glińskich – objaśnienie

W zestawieniu ujęto osoby o nazwisku Glińska/Gliński urodzone w dawnych parafiach św. Zygmunta w Częstochowie i św. Walentego w Konopiskach w latach 1705–1913. Umieszczono również kilkudziesięciu Glińskich urodzonych w sąsiednich parafiach, których rodzice urodzili się lub mieszkali w parafiach św. Zygmunta lub św. Walentego.

Na początku każdego wiersza tabeli, przed pierwszą kolumną, znajduje się trójkąt skierowany wierzchołkiem w prawo. Kliknięcie trójkąta w dowolnym wierszu powoduje wyświetlenie dodatkowych wierszy, rozszerzających informacje o osobie we wskazanym wierszu, ponowne kliknięcie trójkąta zamyka dodatkowe wiersze. Wyświetlane są:

W kolejnych kolumnach podano:
 1. Imię I
  Imię lub pierwsze imię osoby (potomka). Wszyscy potomkowie noszą nazwisko Glińska/Gliński, zostało ono pominięte. Wyjątkiem jest dziewięcioro dzieci Wojciecha i Małgorzaty Żydków oraz Wojciech, syn Andrzeja i Ewy Glińskich, wpisany jako Żydek. Nazwiska różne od Glińska/Gliński wpisano obok imienia wielkimi literami. Czterej synowie Wojciecha i Małgorzaty: Andrzej, Antoni, Piotr i Franciszek od połowy XVIII wieku zaczęli używać nazwiska Gliński.
 2. Imię II
  Drugie imię.
 3. Rok ur.
  Rok urodzenia.
 4. Miejsce ur.
  Miejsce urodzenia.
 5. IdH
  Identyfikator Henry'ego wskazanej osoby. System numeracji genealogicznej (oznaczania potomków) Henry'ego opisano szerzej w pracach
  [1] i [2]. W systemie tym identyfikator (numer) potomka osoby o identyfikatorze xxxx otrzymujemy poprzez dopisanie do jej identyfikatora numeru porządkowego potomka w kolejności urodzin, a więc trzecie dziecko osoby xxxx będzie miało identyfikator xxxx3. Identyfikatory Henry'ego wyświetlane są zieloną czcionką.
  Nadawanie identyfikatorów rozpoczynamy od pierwszego pokolenia Glińskich, czyli potomków Wojciecha Żydka — jego synowie od połowy XVIII wieku zaczęli używać nazwiska Gliński. Jego pierwszy potomek, syn Andrzej, otrzymuje 1, drugi, córka Agnieszka ma identyfikator 2, szósty potomek, czyli Piotr, jest oznaczony 6. Pierwszy potomek Piotra, córka Małgorzata, otrzymuje 61, zaś trzeci potomek Piotra, Marcin, jest oznaczony 63. Jeśli potomków jest więcej niż 9, to oznaczam ich kolejno małymi literami alfabetu łacińskiego a (10), b (11), c (12), itd. Potomków urodzonych z kolejnych żon danego przodka numerujemy w sposób ciągły. Kazimierz, piąte dziecko Piotra i jego drugiej żony Reginy Błaszczyk jest 12 w kolejności, ma więc identyfikator 6c.
  Identyfikator Henry'ego, w skrócie IdH, dowolnej osoby zawiera w sobie identyfikatory wszystkich jej przodków w linii prostej. Na przykład identyfikator urodzonego w 1872 roku Ignacego Glińskiego to 6c56. Skreślając ostatni znak z identyfikatora otrzymujemy 6c5 — identyfikator jego ojca Jana, po skreśleniu kolejnego znaku mamy 6c — identyfikator jego dziadka, wspomnianego powyżej Kazimierza, wnuka Wojciecha Żydka. Jeśli dana osoba zawarła drugie lub trzecie małżeństwo, to są one oznaczane porzez dopisanie do identyfikatora rzymskich cyfr, np. 6c.II — drugie małżeństwo Kazimierza z Katarzyną Błaszczyk.
  UWAGA!
  Identyfikatory Henry'ego wyświetlane w kolumnie 5 poprzedzone są i zakończone kropką (.). Kropki nie należą do identyfikatora, ułatwiają wyszukiwanie tekstem, opisane szerzej poniżej w części 2. Lista Glińskich – pomoc techniczna.
 6. Imię ojca
  Imię ojca osoby w wybranym wierszu. Zasadniczo wszyscy ojcowie, a więc także wszyscy ich potomkowie, nosili nazwisko Gliński, zostało ono pominięte. Wyjątki to:
  • Stanisław Gliński, ur. 1714 w Łojkach, pogrobowiec, syn Walentego i Gertrudy Żydków, w akcie chrztu jako nazwisko ojca podano rodowe nazwisko matki Gertrudy Glina w formie Gliński;
  • kilkanaścioro dzieci Glinów lub Glinków. W ich metrykach jako nazwisko ojca wpisano Gliński, ale ich ojcowie na ogół używali nazwisk Glin, Glinka lub Glina.
  • W przypadkach tych nazwisko ojca wpisano obok imienia wielkimi literami.
 7. Imię matki
  Imię matki osoby w wybranym wierszu.
 8. Naz. rod. matki
  Nazwisko rodowe matki, jeśli jest znane.
 9. Ark., kolumna
  Oznaczenie arkusza i kolumny tablicy genealogicznej (drzewa rodzinnego) Glińskich, w której znajduje się dana osoba. Ze względu na wielkość drzewo rodzinne zostało rozdzielone na trzy arkusze A, B i C. Na arkuszu B znajdują się wyłącznie potomkowie Piotra Glińskiego (IdH 6), syna Wojciecha i Małgorzaty Żydków, na arkuszu C wyłącznie potomkowie Stanisława Glińskiego (IdH 14), wnuka Wojciecha i Małgorzaty Żydków. Numery kolumn podane są u góry i dołu arkuszy. „B15” oznacza, że dana osoba jest w kolumnie 15. na arkuszu B.
Listę Glińskich można sortować i przeszukiwać po dowolnie wybranej kolumnie lub grupie kolumn, możliwe jest również łączenie sortowania i wyszukiwania. Szczegółowe informacje o sposobach sortowania i wyszukiwania poniżej, w części 2. Lista Glińskich – pomoc techniczna.

2. Lista Glińskich – pomoc techniczna

Listę Glińskich można sortować i przeszukiwać w dowolnie wybranej kolumnie lub grupie kolumn, możliwe jest również łączenie sortowania i wyszukiwania.
 1. Sortowanie
  Aby posortować listę w dowolnej kolumnie, na przykład według nazwiska rodowego matki, należy kliknąć lewym klawiszem w nagłówek kolumny „8 Naz. rod. matki”. Lista zostanie posortowana tak, że nazwiska rodowe matek będą w kolejności od A do Z, na początku będą wiersze, w których nie podano nazwiska rodowego matki. Kolejne kliknięcie w ten sam nagłówek powoduje zmianę kolejności sortowania, od Z do A.
  UWAGA!
  Listy sortowane są według alfabetu łacińskiego. Polskie litery typu ą, ę umieszczane są po z. Słowa zaczynające się od polskich liter, np. Łojki, Łucja, znajdują się po sortowaniu na końcu (lub początku) listy.
 2. Sortowanie w kilku kolumnach
  Możliwe jest sortowanie wielokolumnowe, na przykład najpierw wg nazwiska rodowego matki, potem jej imienia i na koniec wg roku urodzenia dziecka. Najpierw sortujemy listę wg nazwiska rodowego matki klikając w nagłówek kolumny „8 Naz. rod. matki”, następnie trzymająć wciśnięty klawisz „Shift” klikamy lewym przyciskiem myszy kolejno w nagłówki kolumn „7 Imię matki” i „3 Rok ur.”. Znajdujące się z prawej strony nagłówków wspomnianych kolumn trójkąty skierowane w górę lub w dół staną się ciemniejsze, a lista zostanie posortowana tak, że omawianym przykładzie najpierw wypisane będą w kolejności roku urodzin dzieci Katarzyny Błaszczyk, potem Marianny Błaszczyk i na koniec Reginy Błaszczyk. Sortowanie tylko według nazwiska rodowego matki spowodowałoby, że dzieci Katarzyny, Marianny i Reginy Błaszczyk byłyby wymieszane.
 3. Wyszukiwanie z wykorzystaniem wpisanego tekstu – opcja A wyszukiwanie tekstem
  UWAGA! Korzystanie z tej opcji jest możliwe, jeżeli pod tablicą wyświetlany jest tekst: „A. Wpisz kolejne litery wyszukiwanego tekstu do okienka pod wybraną kolumną tabeli”. W przeciwnym przypadku należy kliknąć przycisk Zmień
  Aby wyszukać kogoś na liście, na przykład wg nazwiska rodowego matki, należy w okienko pod listą w kolumnie „8 Naz. rod. matki”, z wyświetlonym na szaro tekstem „8 Naz. rod. matki”, wpisywać kolejne litery poszukiwanego nazwiska. Po wpisaniu każdej litery tabela będzie odświeżana, pojawią się tylko te osoby, których matka ma w swoim nazwisku wpisany tekst. Na przykład, gdy poszukujemy nazwiska Trzepizur, to po wpisaniu liter „tr” zostaną wyświetlone wiersze z znazwiskami rodowymi matek Trzepizur, Utrata i Kostrzewska, bo we wszystkich tych nazwiskach występują litery „tr” – wyszukiwarka nie uwzględnia wielkości liter i położenia wpisanych liter w przeszukiwanych tekstach, istotna jest tylko ich kolejność. Dodanie do wyszukiwanego tekstu litery „z” powoduje wyświetlenie nazwisk Trzepizur i Kostrzewska, dopiero po wpisaniu „trzep” otrzymujemy listę tylko tych osób, których matka ma rodowe nazwisko Trzepizur.
 4. Wyszukiwanie z wykorzystaniem listy rozwijalnej – opcja B wyszukiwanie listą
  UWAGA! Korzystanie z tej opcji jest możliwe, jeżeli pod tablicą wyświetlany jest tekst: „B. Wybierz wyszukiwany tekst z listy rozwjalnej pod wybraną kolumną tabeli”. W przeciwnym przypadku należy kliknąć przycisk Zmień
  Aby wyszukać kogoś na liście, na przykład wg nazwiska rodowego matki, należy kliknąć w puste białe okienko ze strzałką w dół pod listą w kolumnie „8 Naz. rod. matki”. Pojawi się przewijalna lista wszystkich nazwisk rodowych matek. Należy wybrać poszukiwane nazwisko, na przykład Błaszczyk i kliknąć w nie lewym przyciskiem myszy. Zostanie wyświetlona lista tylko tych osób, których matka ma nazwisko rodowe Błaszczyk. Pełną listę w kolumnie można wyświetlić ponownie po kliknięciu pierwszej pustej pozycji listy rozwijalnej.
 5. Wyszukiwanie w kilku kolumnach
  Możliwe jest wyszukiwanie osób wg kilku kryteriów. Na przykład po wyszukaniu osób wg nazwiska rodowego matki Błaszczyk można wyświetlić tylko potomków Katarzyny Błaszczyk klikając w rozwijalnym okienku w stopce kolumny „7 Imię matki” imię Katarzyna lub wpisując w okienku pierwsze litery imienia, w zależności od wybranego sposobu wyszukiwania. Zmiana opcji wyszukiwania w trakcie wyszukiwanie w wielu kolumnach kasuje dotychczasowe wyszukiwanie.

 6. UWAGA! Jeśli na rozwijalnej liście w okienku wyszukiwania nie ma danego imienia, nazwiska lub miejscowości, to nie ma ich również w zestawieniu.

 7. Łączenie wyszukiwania z sortowaniem
  Listę po wyszukiwaniu można posortować wg dowolnej kolumny klikając w nagłówek tej kolumny.
 8. Anulowanie wyników wyszukiwania w wybranej kolumnie
  Aby anulować wyszukiwanie, tj. wyświetlić pełną listę, należy kliknąć w okienko wyszukiwania w stopce tej kolumny i wybrać pierwszą pustą pozycję z listy lub usunąć wpisany tekst.
 9. Wyszukiwanie osoby jej identyfikatorem IdH (identyfikatorem Henry'ego}
  Wyszukiwanie osoby o znanym identyfikatorze IdH (kolumna 5) przy pomocy listy rozwijalnej jest bardzo niewygodne. Lista, uporządkowana leksykograficznie, jest bardzo długa, zawiera identyfikatory wszystkich osób, ponieważ identyfikator odpowiada dokładnie jednej osobie. Prostsze jest wyszukiwanie poprzez wpisanie do okienka kolejnych znaków identyfikatora, lepiej więc wybrać opcję A — wyszukiwanie tekstem.
  Identyfikatory IdH wyświetlane w kolumnie 5 poprzedzone są i zakończone kropką. Nie należą one do identyfikatora, ułatwiają tylko wyszukiwanie. Jeśli chcemy wyszukać na przykład osobę o identyfikatorze 14, to po wpisaniu w okienko „14” zostaną wyświetlone wszystkie identyfikatory zawierające „14”, a nie tylko zaczynające się od „14”. Jeśli wpiszemy do okienka najpierw kropkę, czyli „.14”, to wyświetlone zostaną tylko identyfikatory zaczynające się od 14, a więc identyfikatory wszystkich 359 potomków Stanisława Glińskiego. Jeśli chcemy wyszukać tylko osobę o identyfikatorze 14, to wpisywany w okienko tekst należy rozpocząć od kropki i zakończyć kropką, tj. wpisać „.14.”.
Lista nie zawsze jest wyświetlana poprawnie na smartfonach i tabletach, kolumny mogą być przesunięte względem nagłówków kolumn. Ustawienie rozmiaru tekstu na większe niż 100% również może powodować, przy mniejszych rozdzielczościach ekranu, przesunięcie kolumn.

3. Ustalenie pokrewieństwa dwóch dowolnie wybranych osób z rodu Glińskich

Identyfikatory Henry'ego umożliwiają szybkie ustalenie pokrewieństwa dwóch dowolnie wybranych osób z rodu Glińskich, ujętych w prezentowanym zestawieniu. Wystarczy w tym celu wpisać, wkleić lub skopiować (z kolumny 5) IdH dwóch dowolnie wybranych osób do okienek A i B, a następnie kliknąć przycisk Ustal pokrewieństwo. Na szarym tle powyżej pzycisku zostanie wyświetlona informacja o pokrewieństwie dwóch wskazanych osób.
Wklej: IdH wybranych osób proszę kopiować po kolei do schowka i wkleić kolejno do dwóch okienek A i B, wykorzystując metody właściwe dla wykorzystywanego sprzętu i przeglądarki internetowej.
Kopiuj: Należy rozwinąć wiersz tabeli dotyczący pierwszej wybranej osoby poprzez kliknięcie w trójkąt na początku wiersza tabeli, a następnie kliknąć w przycisk Kopiuj A, w okienku obok przycisku pojawi się IdH danej osoby. Należy teraz zamknąć rozwinięcie wiersza poprzez ponowne kliknięcie trójkąta na początku wiersza. Po zamknięciu rozwinięcia należy rozwinąc wiersz drugiej osoby, dla której chcemy ustalić pokrewieństwo i kliknąć przycisk Kopiuj B.

4. Źródła metrykalne

Księgi metrykalne (unikaty) parafii św. Zygmunta w Częstochowie i św. Walentego w Konopiskach przechowywane są w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie oraz w Archiwum Państwowym w Częstochowie (duplikaty, od 1808 roku). Przygotowując zestawienie Glińskich autor korzystał głównie z fotokopii ksiąg metrykalnych z Archiwum Archidiecezjalnego udostępnionych na stronie familysearch.org i zasobów Archiwum Państwowego w Częstochowie, udostępnionych na stronie szukajwarchiwach.gov.pl. Skany metryk z Archiwum Państwowego dostępne są również na stronie metryki.genealodzy.pl.
Przy opisie źródeł zastosowano następujące skróty:
 1. Metryki dostępne na portalu familysearch.org oznaczono skrótami:
  • FCZ — parafia św. Zygmunta w Częstochowie, FCZU — akta urodzin, FCZM — akta małżeństw
  • FCB — parafia św. Barbary w Częstochowie, FCBU — akta urodzin, FCBM — akta małżeństw
  • FK — parafia św. Walentego w Konopiskach, FKU — akta urodzin, FKM — akta małżeństw
  Dalej podano: xxxx lub xxxx-xxxx – rok lub lata, które obejmuje dana księga, numer zdjęcia/numer aktu, k.xx lub s.xx — numer karty lub strony księgi, na której znajduje się dany akt. Przykład: FCBM 1919-1922 131/61 k.64 — familysearch.org, Częstochowa, parafia św. Barbary, akta małżeństw z lat 1919-1922, zdjęcie 131, akt 61, karta 64.
  Aby uzyskać dostęp do skanu wybranej metryki, należy:
  1. zalogować się na stronę https://www.familysearch.org/search/collection/2115410, pojawią się nazwy 9 miast wojweódzkich (podział przed 1975 rokiem),
  2. kliknąć na nazwę stolicy województwa, do którego należała dana miejscowość. W przypadku Częstochowy i Konopisk są to Katowice.
  3. kliknąć na nazwę miejscowości, z którą związana była poszukiwana parafia. W przypadku parafii św. Zygmunta należy kliknąć Częstochowa, metryki z parafii św. Barbary znajdują się w Częstochowa, św. Barbara.
  4. wybrać właściwą księgę (akta urodzin, akta małżeństw lub akta zgonów) oraz zakres lat
  5. do okienka na prawo od napisu „Zdjęcie” wpisać numer poszukiwanego zdjęcia metryki
 2. Metryki ze strony szukajwarchiwach.gov.pl oznaczono skrótami:
  • SCZ — parafia św. Zygmunta w Częstochowie, sygnatury ksiąg: 8/56/0/xx/xx;
  • SCB — parafia św. Barbary w Częstochowie, sygnatury ksiąg: 8/422/0/xx/xx;
  • SK — parafia św. Walentego w Konopiskach, sygnatury ksiąg: 8/89/0/xx/xx.
  Dalej podano: xx/xx/xx/xx/xx — sygnaturę danej księgi, xxxx lub xxxx-xxxx – rok lub lata, które obejmuje dana księga, a.xx — numer aktu, k.xx lub s.xx — numer karty lub strony księgi, na której znajduje się dany akt. Przykład: SCB 8/422/0/-/76 1911 a.46 s.23 — szukajwarchiwach.gov.pl, Częstochowa, parafia św. Barbary, sygnatura księgi, rok 1911, akt 46, strona 23.
  Aby uzyskać dostęp do skanu wybranej metryki, należy:
  1. otworzyć stronę https://www.szukajwarchiwach.gov.pl,
  2. do okienka wyszukiwania wpisać lub skopiować sygnaturę księgi i wcisnąć klawisz Enter, po prawej stronie ekranu powinna pojawić się miniatura skanu księgi,
  3. otworzyć księgę kliknięciem w skan, pojawią się, w zależności od ustawień, miniatury 20, 40, ... skanów kolejnych stron księgi,
  4. przewijać miniatury odpowiednimi przyciskami aż pojawi się strona z poszukiwanym aktem.
  Można skorzystać również z wyszukiwarki akt metrykalnych https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/wyszukiwanie-akt-metrykalnych. W odpowiednie okienko należy wpisać nazwę miejscowości, następnie wybrać poszukiwaną parafię, rodzaj księgi i lata, których dotyczy.

  5. Literatura

  1. Karol Ebertowski, Praktyczne aspekty gromadzenia opracowania i udostepniania informacji specjalistycznej. Casus informacji genealogicznej, otwórz
  2. gramps-project.org, Genealogical Numbering Systems, otwórz